Algemene voorwaarden


I. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten in verband met de online verkoop van goederen op de website www.sportega.nl. Ze maken deel uit van de verkoopovereenkomst die wordt gesloten tussen de verkoper (de uitbater van de online winkel) en de koper. Door het sluiten van de koopovereenkomst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de inhoud en akkoord te gaan met alle bepalingen die hierin zijn opgenomen. Daarnaast vraagt de verkoper steeds een uitdrukkelijke bevestiging dat de koper de algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 mei 2023.  

 

II. Definities 

 • Webshop – de website www.sportega.nl waarop de goederen worden verkocht.
 • Verkoper – de handelsvennootschap Sportega s.r.o., ingeschreven in afdeling C, dossier nr. 44355 van het handelsregister van de rechtbank in Brno. Bedrijf met maatschappelijke zetel te: Sportega s.r.o., Čechyňská 16, 60200 - Brno, Tsjechië. Btw-nr. (ID nr.): CZ26904241 (26904241)
 • Koper – een consument of een ondernemer die via de webshop een koopovereenkomst aangaat met de verkoper.
 • Consument – elke persoon die een overeenkomst aangaat met een ondernemer of andere handelingen verricht buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige arbeid.
 • Ondernemer – de persoon die zelfstandig bedrijfsactiviteiten verricht of soortgelijke handelingen met het oogmerk om winst te behalen. In deze algemene voorwaarden wordt de ondernemer beschouwd als degene die handelingen verricht in kader van zijn bedrijfsvoering.
 • Verkoopovereenkomst – de overeenkomst die tussen de verkoper en de koper via de webshop wordt gesloten met als voorwerp het verkoop van goederen.
 • Consumentenovereenkomst – een verkoopovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomsten krachtens het burgerlijk wetboek, mits de contracterende partijen een consument en een verkoper omvatten.
 • Goederen – artikelen die te koop worden aangeboden in de webshop.
 • Koeriersdienst – Een contractuele koerier die het vervoer van de goederen regelt van de verkoper naar de koper.
 • Werkdagen – Kalenderdagen van maandag tot en met vrijdag (8u- 16u), met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
 • Burgerlijk Wetboek (BW) – (Boeken 6 en 7 van) het Burgerlijk Wetboek.
 • Kortingscode – een combinatie van verschillende letters en nummers; nadat deze code op de voorziene plaats wordt ingevuld bij de bestelling, zal er een korting worden berekend. De kortingscodes worden uitgegeven in kader van een promotie of worden per e-mail verzonden.
 • Beoordelingen – Alle beoordelingen op Sportega.nl zijn afkomstig van geverifieerde kopers. Elke koper ontvangt op het e-mailadres dat bij de bestelling is opgegeven een unieke link voor het geven van een beoordeling van de gekochte artikelen of diensten. Per gekocht artikel kan slechts één beoordeling worden ingevoerd.

 

III. Procedure voor het sluiten van de overeenkomst  

1. Het voorstel tot sluiting van de overeenkomst (het aanbod) vindt plaats op het moment dat de verkoper de goederen in de webshop opneemt. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de koper een bestelling plaatst (verzendt). Vooraleer de koper de bestelling kan plaatsen, vraagt de verkoper een uitdrukkelijke bevestiging voor de kennisname en goedkeuring van de algemene voorwaarden.  

2. De goederen in de webshop zijn voorzien van een naam en worden weergegeven met een beschrijving die informatie bevat over de gebruikte materialen en andere kenmerken. Als de goederen in meerdere kleuren en formaten beschikbaar zijn, kan de koper de kleur en maat kiezen vooraleer deze artikelen in het “winkelmandje” worden geplaatst.

3. De koper selecteert de goederen alsook de kleur, de maat en andere mogelijke kenmerken die geselecteerd kunnen worden. Deze goederen worden toegevoegd in het winkelmandje door te klikken op de knop “Toevoegen aan winkelmand” of op de knop met het symbool van het winkelmandje. Als de koper zijn bestelling wenst te wijzigen of controleren, kan hij terugkeren naar de vorige stappen van het bestelproces.  

4. Vanaf het moment dat de koper klikt op “Bestelling verzenden en betalen” is het bestelproces voltooid en is de overeenkomst bindend. Tot dan heeft de koper de mogelijkheid om zijn bestelling op elk moment in de bestelprocedure te annuleren.  

5. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de koper een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging omvat het bestellingsnummer en een samenvatting van de koopovereenkomst. Deze samenvatting bevat de opsomming van de bestelde producten met de specifieke productkenmerken, alsook de prijs, bijkomende kosten en betaal- en leveringswijze.  

6. De verkoper mag de koper contacteren op het telefoonnummer dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling. De verkoper mag de koper contacteren voor zaken die betrekking hebben op de verkoopovereenkomst.  

7. De verkoopsovereenkomst kan in het Nederlands worden afgesloten.

8. Zodra de bestelling is bevestigd en de verkoopovereenkomst is gesloten, zal deze worden bewaard met het oog op de uitvoering ervan. Deze gegevens zullen beschikbaar zijn voor de koper na het inloggen op zijn gebruikersaccount. De koper heeft het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen totdat de goederen zijn verzonden. Als er wijzigingen of verbeteringen moeten worden aangebracht, kan dit nog vooraleer de bestelling wordt verzonden. Dit kan enkel na toestemming van de verkoper, met uitzondering van de wijziging van de betalingswijze.

 

IV. Aankoopprijs

1. De aankoopprijzen van de goederen en diensten worden in de webshop vermeld inclusief BTW en alle wettelijke vergoedingen. De leveringskosten en -uitgaven verbonden kunnen variëren, afhankelijk van de leverings- en betalingswijze. Deze kosten worden vermeld voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

2. De prijs die is vastgesteld op het moment van de bestelling geldt als een bindende prijs zowel voor de koper als de verkoper. De aankoopprijs kan na de bestelling niet meer worden gewijzigd. Zelfs niet in het geval dat de verkoper daarna de prijs wijzigt voor de goederen of wanneer er een kortingscode- of kortingsactie loopt. Bij het ruilen van hetzelfde goed voor een andere maat, betaalt de koper dezelfde prijs als de prijs van de oorspronkelijke bestelling. Als de koper de goederen wil omruilen voor een ander type, zal de prijs overeenstemmend met de actuele prijslijst van toepassing zijn. De koper heeft daarbij geen recht op het gebruik van een kortingscode, korting uit de Sportega Club of de kortingscode die al werd gebruikt bij zijn eerste bestelling.  

3. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijs van de via de webshop aangeboden goederen te wijzigen en kortingsacties te organiseren. Dit volgens de wettelijke regelgeving.  

4. De verkoper biedt verschillende kortingen aan (getrouwheidskortingen, bundelkortingen, kortingscodes,...). Elke korting mag éénmaal gebruikt worden, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. In het geval dat de kortingen meerdere keren worden gebruikt of indien het gebruik van een korting strijdig is met de regels van het type korting of actie, heeft de verkoper het recht deze korting te weigeren.  

Cadeaubonnen. Een cadeaubon is onsplitsbaar, dit wil zeggen dat de volledige waarde van de cadeaubon in één bestelling moet worden gebruikt. Als de waarde van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de bestelling, wordt het overblijvend bedrag niet in een nieuwe cadeaubon verwerkt noch wordt dat bedrag terugbetaald. Een cadeaubon kan niet worden geruild voor geld. Per bestelling mag er één cadeaubon gebruikt worden.

Kortingscode. Per bestelling mag er maar één kortingscode gebruikt worden. Deze code mag niet worden gebruikt voor de aankoop van een cadeaubon.

VI. Levering

1. De goederen worden alleen in Nederland geleverd door de verkoper.

2. De verkoper verbindt zich ertoe de goederen te leveren met inbegrip van alle onderdelen en accessoires, overeenstemmend met de verkoopsovereenkomst. Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen:

 • Levering door een koerier op het bij de bestelling opgegeven adres.

De verkoper heeft zijn leveringsverplichting voldaan wanneer hij de goederen ter beschikking stelt aan de koper op de plaats van uitvoering en de koper hierover vooraf informeert. Als de verkoper de goederen moet verzenden, heeft de verkoper voldaan aan zijn leveringsplicht aan de koper (ondernemer) door deze aan de koerier te overhandigen met het oog op het vervoer aan de koper en door de koper in staat te stellen zijn rechten uit hoofde van de vervoerovereenkomst uit te oefenen ten opzichte van de koerier. De levering aan de koper (consument) wordt geacht te zijn voldaan vanaf het moment dat de bestelde goederen worden overhandigd door de vervoerder aan de koper (consument). 

Als u een consument bent en wij kunnen niet op tijd leveren, dan stellen wij u altijd op de hoogte voordat de voorziene leveringsdatum verstrijkt. Wij spreken dan een nieuwe leverdatum met u af. Als wij ook deze tweede termijn niet kunnen nakomen, kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden en betalen wij u binnen 30 dagen na de annulering terug. Als wij u niet vóór het verstrijken van de initiële (eerste) termijn verwittigen, kunt u de overeenkomst onmiddellijk na het verstrijken ervan opzeggen en betalen wij u binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

3. Eventuele verzendings- en verpakkingskosten die de koper heeft gekozen bij de bestelling, zijn voor rekening van de koper. Deze bedragen zijn vermeld in de prijslijst van de verkoper. De kosten en uitgaven verbonden met de verzendingswijze staan vermeld op de website onder “Betaling” (https://www.sportega.nl/s/betaling-210)

 

VII. Ontbinding van de verkoopovereenkomst en beëindiging door onderling akkoord 

1. Als de goederen niet meer worden geproduceerd of kunnen worden geleverd, alsook in het geval van een kennelijke vergissing omtrent de prijs (bv. in het geval dat de prijs duidelijk afwijkt van de prijs voor dit soort goederen), heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

2. De verkoper heeft eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden in geval dat de koper de overschrijving niet uitvoert binnen één werkdag na de dag van het sluiten van de overeenkomst

3. De koper (ondernemer) kan op elk moment de ontbinding van de overeenkomst vragen. Dit vanaf de totstandkoming van de overeenkomst totdat de goederen worden verzonden. Vanaf het moment dat de verkoper zijn instemming geeft voor de ontbinding van de overeenkomst, wordt de koopovereenkomst op grond van een onderling akkoord ontbonden. 

 

VIII. Herroeping van de overeenkomst door de koper (consument) 

Conform art. 6:230 BW heeft de koper (consument) het recht om de overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen vanaf de levering of afhaling van de goederen, zonder vermelding van een reden. Als de levering uit meerdere soorten goederen bestaat of de goederen uit meerdere onderdelen bestaan, geldt dit vanaf de laatste levering die de koper heeft ontvangen. 

 1. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

In het geval van herroeping moeten de goederen worden geretourneerd indien mogelijk, in de originele staat, met alle labels en in de meegeleverde verpakking. Bij het retourneren van goederen die gebruikssporen of beschadigingen vertonen door de klant, kan het geretourneerde bedrag worden verminderd met het overeenkomstige bedrag. Uitgesloten van het herroepingsrecht (maar niet van garantieclaims) zijn:    

Ondergoed, zwemkleding enz.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sportega s.r.o., Cechynska 16, CZ-60200, Brno, Tsjechische Republiek, info@sportega.nl, 97 010 269 342) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail per post). U kunt het herroepingsformulier elektronisch invullen in uw gebruikersaccount of ons een andere duidelijke verklaring sturen. Als u gebruik maakt van ons formulier, zullen wij de ontvangst van deze herroeping onmiddellijk per e-mail bevestigen.

Om te voldoen aan de annuleringstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voor het einde van de annuleringstermijn.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw annulering van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract terugsturen. 

Kosten voor retourzendingen: De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Een uitzondering geldt alleen voor klachten. Als je klacht wordt geaccepteerd, nemen wij de directe kosten van de retourzending voor onze rekening.
 
Als je de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen terugstuurt, is de deadline gehaald.
 

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

Klacht / Uitwisseling
 
 

Meer informatie over de klacht is te vinden in de behandeling van de klacht.

Levering/Vervoer
 
De levering vindt plaats op het door u opgegeven afleveradres.

Indien mogelijk ontvangt u uw bestelling in één zending. Als er om technische of logistieke redenen, bijvoorbeeld omdat je bestelling artikelen bevat die apart verpakt of anders vervoerd moeten worden, een aparte zending nodig is, zijn hier voor jou geen extra kosten aan verbonden.

Bij vooruitbetaling gelden de vermelde levertijden vanaf ontvangst van het geld op onze rekening. Het kan zijn dat de gegevens van het apparaat niet in het proces van het kopen van een apparaat kunnen worden verwerkt.

De goederen worden geleverd door DPD (DHL, GLS), afhankelijk van de verzendmethode die je tijdens het aankoopproces selecteert. Door een verzender te selecteren ga je akkoord met hun algemene voorwaarden.

Prijzen en verzendkosten
 
De prijzen die worden vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Deze prijzen zijn prijzen in euro's inclusief de toepasselijke wettelijke btw. Voor meer informatie over verzendkosten, zie Verzendkosten
 
overeenkomst over het delen van kosten
 
KOSTEN voor retourzendingen: Je moet de directe kosten van de retourzending zelf dragen. Een uitzondering geldt alleen voor klachten. Als je klacht wordt geaccepteerd, dragen wij de directe kosten van de retourzending. 
 
Betaling
 
U kunt bij Sportega s.r.o. kiezen uit verschillende betaalmethoden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder Betaalmethoden.

Bij ons kun je gemakkelijk betalen met creditcards VISA, MasterCard en American Express. De betaling wordt uitgevoerd namens PayPal. De klant stemt ermee in dat zijn adres- en bankgegevens (naam, adres, telefoonnummer, IBAN en BIC) worden doorgegeven voor verzameling, verwerking en gebruik ten behoeve van de transactieverwerking en hierdoor worden doorgegeven aan derde bedrijven, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingstransacties. Deze derde bedrijven kunnen bijvoorbeeld banken en serviceproviders zijn die de technische vereisten voor de verwerking van betalingstransacties creëren.

Eigendomsvoorbehoud
 
De goederen blijven eigendom van Sportega s.r.o. tot de koopprijs volledig is betaald.
 
Garantie
 
In geval van gebreken aan de geleverde goederen zijn de wettelijke rechten van toepassing. In afwijking hiervan gelden voor schadeclaims echter de bijzondere bepalingen van artikel 11. 
 
Contracttekst
 
Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden hier op elk gewenst moment bekijken. In uw klantenaccount kunt u bestellingen uit het verleden bekijken. 
 
Aansprakelijkheid
 
Schadeclaims van de klant zijn, tenzij hieronder anders vermeld, uitgesloten, ongeacht hun rechtsgrondslag.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in het geval van persoonlijk letsel of als de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid of een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Ze is ook niet van toepassing als er gegarandeerde kenmerken aanwezig zijn of als er een claim is onder de productaansprakelijkheidswet.

    

Voor zover Sportega s.r.o. aansprakelijk is wegens nalatige schending van een wezenlijke contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

    

Voor zover de aansprakelijkheid van Sportega s.r.o. is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van Sportega s.r.o..   


Links / Copyright
 
Voor zover Sportega s.r.o. links naar andere websites aanbiedt, wijst Sportega s.r.o. er uitdrukkelijk op dat het hier gaat om inhoud van derden waarvoor Sportega s.r.o. geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. De gelinkte pagina's zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en dergelijke overtredingen zijn niet aangetroffen. Een voortdurende controle van de gelinkte pagina's zonder concrete aanwijzingen is echter niet redelijk. Indien wetsovertredingen bekend worden, zal Sportega s.r.o. de betreffende links uiteraard onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechtelijk beschermde inhoud, in het bijzonder afbeeldingen, teksten, ontwerpen, enz. mogen niet worden gebruikt, in het bijzonder niet gereproduceerd of anderszins gepubliceerd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportega s.r.o..

Privacybeleid
 
Uw bestellingen en de door u ingevoerde bestelgegevens worden opgeslagen door Sportega s.r.o..


Alle door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt in het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U vindt de verklaring over gegevensbescherming hier.

Toepasselijk recht
 
Het recht van de Nederland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover dit niet in strijd is met dwingend internationaal consumentenbeschermingsrecht.

 

Deelbaarheidsclausule, toepasselijk recht, verplichte regels voor consumentenbescherming, rechtsgebied, buitengerechtelijke geschillenbeslechting

(1) Indien bepaalde bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, of ongeldig of niet afdwingbaar worden na het sluiten van het contract, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
(2) Overeenkomsten gesloten tussen ons en klanten op basis van deze Verkoopvoorwaarden vallen onder het Nederland recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De verplichte regels voor consumentenbescherming van het land waar de consument-klant zijn gewone verblijfplaats heeft, worden niet beïnvloed door deze bepaling. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk verband houden met zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
(3) De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is onze maatschappelijke zetel (momenteel Brno, Tsjechië), indien de klant een handelaar is of indien de klant geen bevoegde rechtbank heeft in hetzelfde land als het contracterende bedrijf Sportega.
(4) De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting ter beschikking van consumenten (ODR). U kunt het vinden op het adres: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres is: info@sportega.nl
(5) Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting onder de Wet op de geschillenbeslechting voor consumenten (VSBG).

Diversen

Indien een van deze bepalingen ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.